Podnikateľská aliancia Slovenska
 
Úvod Priebeh projektu Výstupy projektu Hodnotenie okresov Metodika O projekte   Kontakt a médiá
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR    
 
(PDF formát, 450 strán, 5,04 MB)

Konkurencieschopné regióny 21 sú pilotným projektom, ktorého cieľom je identifikovať konkurenčné výhody a nevýhody podnikateľského prostredia v jednotlivých okresoch SR a naformulovať vhodné stratégie ekonomického rozvoja regiónov. Jadrom projektu je komplexný porovnávací model okresov SR s využitím prvkov, ktoré používajú na hodnotenie konkurencieschopnosti krajín renomované medzinárodné inštitúcie.

Takéto zhodnotenie regionálneho podnikateľského prostredia možno uskutočniť pri využití verejne dostupných štatistických dát v kombinácii s unikátnymi informáciami z prieskumu medzi podnikateľmi a samosprávou. Výsledky projektu využijú samosprávy na jednoduchšie a kvalifikovanejšie formulovanie svojich rozvojových stratégií, ktoré budú viesť k intenzívnejšiemu zatraktívňovaniu podmienok na podnikanie v regiónoch, vyššiemu hospodárskemu rastu a rastu životnej úrovne obyvateľov. Podnikatelia a investori dostanú vďaka tomuto projektu ucelenú informáciu o príležitostiach a hrozbách v regiónoch, ktoré musia dnes prácne zisťovať vo vlastnej réžii. Výsledky v neposlednom rade môžu využiť aj centrálna vláda a samosprávy na lepšie zacieľovanie svojich nástrojov zameraných na rozvoj zaostávajúcich regiónov.

Konkurencieschopné regióny 21 (450 strán, 5,04 MB)

Štúdia o konkurencieschopnosti regiónov, nazvaná Konkurencieschopné regióny 21, je hlavným výstupom rovnomenného projektu. Ako podkladom pre publikáciu slúži Index regionálneho podnikateľského prostredia (IRPP), ktorý pre každý okres určuje kvalitu lokálnych podmienok na podnikanie. Index pozostáva zo 106 indikátorov, z toho 47 vzniklo na základe pocitového prieskumu medzi názormi riadiacich pracovníkov a predstaviteľov samospráv a 59 pochádza z merateľných štatistických údajov.

Publikácia Konkurencieschopné regióny 21 je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré postupne prezentujú celkové výsledky, odporúčania pre Slovenskú republiku ako aj pre každý okres, metodiku tvorby podkladového indexu, podrobný profil pre každý okres pozostávajúci z hodnotenia všetkých 106 indikátorov, prehľad aktivít najväčších zamestnávateľov v každom okrese a napokon rebríčky všetkých indikátorov.

Kapitoly publikácie:

Kapitola 1: Hlavné výsledky (22 strán, 482 kB)
Prvá kapitola sumarizuje v prehľadnej tabuľkovej a grafickej forme hlavné výsledky analýzy. V jej úvode sa najprv spomína história a štruktúra Indexu regionálneho podnikateľského prostredia, koncepcia a ekonomické fundamenty použité pri tvorbe indexu. Následne sú stručne zhrnuté výsledky IRPP pre jednotlivé okresy, a to v textovej, grafickej aj tabuľkovej podobe. Keďže index pozostáva z viacerých menších zložiek – štyroch subindexov a každý subindex pozostáva z dvoch pilierov, v ďalšej časti prvej kapitoly sú prezentované aj tieto elementy. Najprv štyri subindexy, pri každom je zobrazená mapa okresov SR daného subindexu s prislúchajúcou tabuľkou, následne tabuľka obsahujúca všetky doteraz spomínané údaje, a napokon mapy okresov SR pre každý pilier, spolu s textovým opisom podmienok v jednotlivých regiónoch.

Kapitola 2: Analýzy a odporúčania (68 strán, 814 kB)
Druhá kapitola sa zameriava na hlbšie výsledky analýzy, ktoré nemajú iba sumarizačný, ale najmä odporúčací charakter. Najprv je uvedených desať najväčších bariér podnikateľského prostredia, ktoré identifikovali respondenti v prieskume. Na ďalších stranách sú podrobne prezentované identifikované bariéry, spolu s mapou intenzity každej z nich a odporúčaniami na ich elimináciu. V druhej časti kapitoly autori prezentujú všeobecné odporúčania pre Slovenskú republiku ako eliminovať kľúčové problémy pri zlepšovaní podmienok na podnikanie, a teda ako znížiť regionálne disparity. Najväčší priestor zaslúžene dostali rozvojové stratégie pre všetkých 79 okresov. Pre každý okres stručne zhŕňajú lokálne špecifiká, ich príčiny a prezentujú odporúčania ako odstrániť najcitlivejšie problémy. Posledná časť kapitoly ponúka pohľad na štruktúru podnikateľského sektora, keď ekonomiku rozdeľuje do šiestich odvetví a pre každé z nich zobrazuje mapu prezentujúcu zastúpenie daného sektora v každom okrese a 20 najväčších firiem v SR. Zastúpenia sektorov v okresoch sú pritom počítané na základe počtu zamestnancov pracujúcich vo firmách s aspoň tromi zamestnancami.

Kapitola 3: Metodika (20 strán, 354 kB)
Metodika tvorby indexu je opísaná v tretej kapitole. Najprv sú podrobne vysvetlené všetky fundamenty, na ktorých základe je index postavený. Následne sa predstaví matematický aparát, ktorý transformuje surové dáta získané z prieskumu a štatistické údaje získané od inštitúcií na indikátory vstupujúce do indexu. V záverečnej časti kapitoly je uvedený prehľad všetkých indikátorov, spolu s ich podrobným vysvetlením, zdrojom a významom v rámci celkového indexu. Kapitola je doplnená grafmi a tabuľkami, ktoré poskytujú špecifický pohľad na niektoré vlastnosti indexu – napríklad konzistentnosť odpovedí v prieskume alebo precíznosť použitých matematických vzťahov.

Kapitola 4: Profily okresov (168 strán, 2,24 MB)
Rozsahom najväčšia je štvrtá kapitola. Na jednej dvojstrane pre každý okres prezentuje jeho profil. Profil pozostáva zo základných štatistických údajov o okrese, z hodnotenia okresu na základe celkového skóre IRPP, skóre subindexov a pilierov, zo štruktúry podnikateľského sektora, zoznamu piatich najväčších zamestnávateľov s počtom ich zamestnancov, najväčších konkurenčných výhod a nevýhod a z prehľadu všetkých indikátorov vstupujúcich do indexu. Pomocou tohto prehľadu sa napríklad ľahko dajú identifikovať silné a slabé stránky okresu.

Kapitola 5: Charakteristiky okresov (88 strán, 804 kB)
Piata kapitola sa zameriava výhradne na súčasný stav podnikania v okresoch, bez priameho súvisu s vytvoreným indexom. Podobne ako predchádzajúca kapitola, aj táto ponúka pre každý okres profil. V tomto prípade pozostáva z textového opisu miestnych podmienok na podnikanie a z podrobného predstavenia piatich najväčších zamestnávateľov. Textový opis sa skladá zo všeobecnogeografickej situácie, ekonomicko–hospodárskeho vývoja a rozvinutosti miestnej a blízkej infraštruktúry. O každom zamestnávateľovi sú uvedené hospodárske údaje a počet zamestnancov za posledný dostupný rok, oblasť podnikania, najdôležitejšie predmety činnosti a doplňujúce informácie, ktoré dotvárajú obraz o ponuke služieb či tovarov daného zamestnávateľa. Čitateľ, ako aj potenciálny investor, tak získava prehľad o najdôležitejšom dianí v službách a priemysle každého regiónu.

Kapitola 6: Indikátory (64 strán, 651 kB)
Posledná, šiesta kapitola, prináša rebríčky všetkých indikátorov. S opačným prístupom ako v štvrtej kapitole, kde bol pre každý okres prehľad všetkých indikátorov s dosiahnutým skóre, v tejto kapitole je pre každý indikátor uvedený zoznam všetkých okresov s dosiahnutým skóre, zoradený od okresu s najvyššou po okres s najnižšou hodnotou. Čitateľ si tak ľahko môže nájsť napríklad to, v ktorom okrese je najvyššia miera korupcie medzi súkromnými podnikmi, či v ktorom okrese sa trh práce správa najdynamickejšie.

 
Ekonomická aktivita (subindex)
Technológie a infraštruktúra (subindex)
Vzdelávanie a ľudské zdroje (subindex)
Verejná správa a legislatíva (subindex)
Štruktúra podnikateľského sektora
Index regionálneho podnikateľského prostredia
Investičná mapa okresov SR
Štúdia o konkurencieschopnosti okresov SR

 

Copyright © 2010 Podnikateľská aliancia Slovenska  |  Právne podmienky  |  Kontakt